HANDELSBETINGELSER B2B

Gældende ved al samhandel mellem erhvervskunder og

Case it ApS
Alsikevej 19-21
8920 Randers NV
CVR. nr. 29244235

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbe-tingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Case it ApS skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/ordre

2.1 Aftale mellem køber og Case it ApS anses først for indgået ved Case it ApS’ accept af ordren.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Case it ApS’ skriftlige godkendelse.

2.3 Køber skal erstatte Case it ApS’ omkostninger og tab ved annullering eller ændring, dog minimum et beløb, svarende til 10 % af den aftalte købesum eksklusive moms.

2.4 Case it ApS er til enhver tid berettiget til at ændre materialevalg til den tilbudte vare, såfremt varen fortsat opfylder sædvanlig standard og særlige specifikationer angivet af køber.

2.5 Case it ApS er ved fremstilling af andre varer end standardvarer berettiget til at levere det aftalte kvantum +/- 10 %.

3. Priser

3.1 Case it ApS’ priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign.
3.2 Fragt til udlandet: Vores webshop henvender sig primært til det danske marked. Vi leverer med Danske fragtmænd til danske adresse. Vores faste fragtpriser ved bestilling online er kun gældende ved levering til danske adresser. Ved vareforsendelser til udlandet tilgår et ekstra fragtgebyr. Gebyrets størrelse afhænger af volumen og vægt og vil til enhver tid blive pålagt kunden. Bestiller du varer som skal leveres til udlandet, vil vores salgspersonale kontakte dig med reference til din ordre og oplyse det endelige fragtgebyr.

3.3 På fakturaen tillægges 0,75 % af fakturaværdien i transportforsikring. Såfremt køber ikke ønsker at forsikre forsendelsen, skal køber afgive skriftlig erklæring herom i forbindelse med afgivelse af ordren, hvorefter Case it ApS har fraskrevet sig ansvaret for bortkomst, skade under transport mm.

4. Betaling

4.1 Betalingsbetingelserne er netto kontant ved varens modtagelse med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen.

4.2 Betaler køber ikke købesummen i rette tid, kan Case it ApS fra forfaldsdagen beregne sig morarenter i overensstemmelse med renteloven.

4.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leve-rancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4.4 Sikker betaling på www.casestore.dk Når du handler online på www.casestore.dk er betalingen godkendt af danske PBS/NETS. Derudover anvender vi det sikre og anerkendte betalingssystem Quickpay. Når du betaler for dine varer på casestore.dk (trin 4 i betalingsprocessen), bliver du ført videre til en sikker server hos Quickpay. Her skal du indtaste dine kortoplysninger for at gennemføre købet. Du skal indtaste følgende for at gennemføre betalingen: Kreditkortnummer (nummeret finder du på kreditkortets forside) Kreditkortets udløbsdato (udløbsdato finder du på kreditkortets forside) Kontrolcifre* (CVC) (nummeret finder du på kreditkortets bagside) *Kontrolcifre/CVC: Kontrolcifret er et trecifret tal, som er trykt på bagsiden af de fleste betalingskort. Kontrolcifrene indtastes ved betaling online sammen med kortnummer og udløbsdato. Alle informationer kontrolleres og godkendes efterfølgende af PBS/NETS, for at sikre at betalingsinformationerne stammer fra samme betalingskort.

4.5 Case it ApS godkender følgende betalingskort, når du handler på casestore.dk Dankort, VISA, VISA/DK, VISA Electron.

4.6 Når du har gennemført en betaling online, så trækker vi pengene fra din konto, når vi har godkendt og accepteret din ordre. Dette sker ofte samme dag, som du gennemfører din ordre. Vi følger denne procedure, eftersom der ofte er tale om en specialproduktion (et sammensat produkt), som ikke kan genbruges af andre, såfremt kunden ikke betaler.

4.7 Det er muligt for offentlige institutioner at betale med EAN nummer på www.casestore.dk Ved valg af betalingsmetode i trin 3 i betalingsprocessen “Ordredetaljer” vælges betaling “Via EAN-nummer”.

5. Ejendomsforbehold

5.1 Case it ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling er sket.

6. Levering

6.1 Leveringstiden for lagervarer er normalt ca. 5 arbejdsdage. Specialartikler jf. særskilt ordrebekræftelse. Vi opfordrer til at du skriver hvilken dato, du skal bruge dine varer. Du noterer dette i kommentarfeltet i trin 2 i betalingsprocessen under “Adresse & levering”.

6.2 Når du handler online på casestore.dk, så har du mulighed for selv at vælge den leveringsform, som passer dig bedst. Du kan vælge at få din pakke leveret direkte til din erhvervsadresse, eller leveret til din arbejdsplads. Du kan til enhver tid vælge at hente varen på vores adresse. Du vælger leveringsform i trin 3 i betalingsprocessen. Vi har en fast lav pris på levering ved bestilling online på casestore.dk. Prisen afhænger af leveringsmetode. Priserne fremgår på casestore.dk, afhentning på Alsike-vej 19-21, 8920 Randers NV.

6.3 Case it ApS er berettiget til om nødvendigt at forlænge den aftalte leve-ringstid med indtil 10 dage regnet fra udløbet af den faste leveringstid, forudsat at Case it ApS inden dette tidspunkt giver køber underretning om forlængelsen. I så fald er køber ikke berettiget til at udøve misligholdelsesbeføjelser førend efter udløbet af den forlængede leveringstid.

6.4 Afhentningsstedet er, i mangel af anden særlig angivelse i ordren, Case it ApS’ adresse, Alsikevej 19-21 8920 Randers NV

7. Tegninger og beskrivelser

7.1 Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver Case it ApS’ ejendom.

7.2 Uden Case it ApS’ skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

7.3 Case it ApS har ikke pligt til at udlevere det materiale samt det værktøj, som ligger til grund for fremstillingen af varen. Førnævnte værktøj til-hører Case it ApS.

7.4 Produktionsværktøjer gemmes i 3 år fra seneste leverance.

8. Undersøgelsespligt

8.1 Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.

9. Reklamation

9.1 Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Case it ApS straks efter, at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen. Vil køber ophæve købet eller kræve efterlevering eller omlevering af varen, skal der uden ugrundet ophold gives meddelelse til Case it ApS herom. I modsat fald har køber tabt sin ret til at afvise varen eller kræve efterlevering.

9.2 Såfremt køber ikke underretter Case it ApS om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9.3 I tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til Case it ApS uden Case it ApS’ skriftlige godkendelse. Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som bærer ansvaret for, har Case it ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført Case it ApS.

10. Force majeure

10.1 Case it ApS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljø-mæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for Case it ApS. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere kontrakten eller holde Case it ApS ansvarlig for nogen form for tab.

11. Ansvar

11.1 Case it ApS ansvar for mangler er begrænset til omlevering eller afhjælpning.

11.2 Case it ApS ansvar omfatter ikke mangler i varen, der skyldes valg af et særligt materiale, som køber efter eget valg har forsynet Case it ApS med til brug for en særlig fremstilling af varen..

11.3 Case it ApS indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller speci-ficeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. Case it ApS forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.

11.4 Case it ApS har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt fore-skrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herun-der driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.

11.5 Case it ApS påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til påtænkte formål.

11.6 Case it ApS tager forbehold for midlertidigt udgåede varer, trykfejl, tekniske svigt i forbindelse med anvendelsen af Case it ApS hjemmeside og manglende behandling af ordrer som følge heraf, og Case it ApS påtager sig intet ansvar for sådanne forhold.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Ran-ders under anvendelse af dansk ret med undtagelse af internationale privatretlige regler, der måtte henføre sagen til udenlandsk lovgivning.

KONTAKT OS

Send og en besked, så kontakter vi dig snarest.

Sending

Copyright ©2018 Case it ApS

Flightcase Aarhus - Flightcase Aalborg - Flightcase København - Flightcase Odense - Flightcase Esbjerg - Flightcase Holstebro - Transportkasser Aarhus - Flightcase Randers - Transportkasser Randers - Flightcase Sønderborg -Transportkasser Sønderborg - Transportkasser Aalborg - Transportkasser København - Transportkasser Odense - Transportkasser Esbjerg - Transportkasser Holstebro

Log in with your credentials

Forgot your details?